Budget 2021 | Tagalog

Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Email this link

Consultation has concluded

Vancouver Budget 2021 brand

Intsik | Punjabi | Vietnamese | Ingles


Ibahagi sa amin ang mga nasasaisip ninyo ngayon

Bawat taon naghahanda ang pamahalaan ng lungsod ng annual operating at capital budget at ng five-year financial plan para sa konsiderasyon ng Konseho ng Lungsod. Sa mga darating na buwan, gamamit kami ng ilang paraan para makipag-ugnay sa publiko:

 • para makinig sa inyong mga prayoridad sa paggasta at
 • para makuha ang inyong mga opinion tungkol sa pamamahala ng Lungsod hinggil sa pananalapi nito para sa mga mamamayan.

Sa unang bahagi ng Disyembre, ang draft budget para sa 2021 ay ihaharap sa Konseho ng Lungsod para masuri at maaprubahan.


Mga paraan para ikaw ay makasangkot:

 • Kumpletuhin ang aming survey tungkol sa inyong mga prayoridad para sa paggasta ng Lungsod at pamamahala sa pananalapi at buwis – magsasara ang survey sa Setyembre 25
 • • Subukang balansihin ang budget ng Lungsod gamit ang bagong naming interaktibong kasangkapang website ‘Balansihin ang Budget’ (Balance the Budget) at ipaalam sa amin kung saan sa palagay mo ninyo dapat kaming gumasta ng mas malakihigit o mas kaunti
 • Magrehistro para magsalita sa pulong ng Konseho ng Lungsod sa Disyembre 1 sa telepono o sa personal –vancouver.ca/council-meetings
 • Direktang kontakin ang Mayor at Konseho sa pamamagitan ng vancouver.ca/contact-council
 • Ibahagi ang mga oportunidad na ito sa mga kakilala ninyo

Intsik | Punjabi | Vietnamese | Ingles


Ibahagi sa amin ang mga nasasaisip ninyo ngayon

Bawat taon naghahanda ang pamahalaan ng lungsod ng annual operating at capital budget at ng five-year financial plan para sa konsiderasyon ng Konseho ng Lungsod. Sa mga darating na buwan, gamamit kami ng ilang paraan para makipag-ugnay sa publiko:

 • para makinig sa inyong mga prayoridad sa paggasta at
 • para makuha ang inyong mga opinion tungkol sa pamamahala ng Lungsod hinggil sa pananalapi nito para sa mga mamamayan.

Sa unang bahagi ng Disyembre, ang draft budget para sa 2021 ay ihaharap sa Konseho ng Lungsod para masuri at maaprubahan.


Mga paraan para ikaw ay makasangkot:

 • Kumpletuhin ang aming survey tungkol sa inyong mga prayoridad para sa paggasta ng Lungsod at pamamahala sa pananalapi at buwis – magsasara ang survey sa Setyembre 25
 • • Subukang balansihin ang budget ng Lungsod gamit ang bagong naming interaktibong kasangkapang website ‘Balansihin ang Budget’ (Balance the Budget) at ipaalam sa amin kung saan sa palagay mo ninyo dapat kaming gumasta ng mas malakihigit o mas kaunti
 • Magrehistro para magsalita sa pulong ng Konseho ng Lungsod sa Disyembre 1 sa telepono o sa personal –vancouver.ca/council-meetings
 • Direktang kontakin ang Mayor at Konseho sa pamamagitan ng vancouver.ca/contact-council
 • Ibahagi ang mga oportunidad na ito sa mga kakilala ninyo

Consultation has concluded
 • Balansehin ang Budget

  Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Email this link
  CLOSED: This discussion has concluded.

  Gamitin ang bago naming online tool para ‘Balansehin ang Budget’ (Balance the Budget)

  Ipakita sa amin kung paano mo babalansihin ang budget sa aming bagong, interaktibong kasangkapan. Mapapataas mo o mapapababa ang pagpopondo para sa iba’t-ibang City service areas na nais mo, pero kailangan mo pa ring mapanatili ang balanseng budget (inaatasan kami ng batas na gawin ito).

  Pag-iisipan ng mga Kawani at Konseho ang input ng publiko mula sa kasangkapan habang ginagawa ang Budget 2021. [makukuha lang sa Ingles sa ngayon]


  Gamit ang kasangkapan, maaari mong:

  1) Baguhin ang paraan ng paggasta ng pera
  Pinahihintulutan ka ng seksyon ng paggasta na mapadami o mabawasan ang halaga ng pera na ginasta sa ilang bagay.

  2) Baguhin ang paraan na ang pera ay pinapasok
  Pinahihintulutan ka ng seksiyon sa kita na dagdagan o bawasan ang halaga ng pera na mula sa magkakaibang pinagmumulan.




  *Not compatible with Internet Explorer

  Screenshot of Balancing Act Tool