Buổi nói chuyện giữa văn phòng Thành phố và cộng đồng người Việt ở Vancouver (Vietnamese Town Hall)

Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Email this link

Consultation has concluded

Vietnamese TownHall

[English Version below]

Thành phố Vancouver mời bạn tham gia một buổi nói chuyện được tổ chức với Đài phát thanh Lạc Việt và Bảo Vệ Collective.

Tham gia với Giám đốc thành phố Sadhu Johnston và Trưởng nhóm COVID-19 Darrell Reid trong một cuộc thảo luận để tìm hiểu thêm về phản ứng hiện tại của chúng tôi đối với dịch COVID-19 và các bước tiếp theo của chúng tôi. Bạn là một phần quan trọng trong kết cấu đa văn hóa của thành phố chúng tôi và chúng tôi xem đây là một cơ hội quan trọng để kết nối với bạn.

Cuộc nói chuyện sẽ phát thanh vào Thứ Bảy, ngày 30 tháng 5, từ 10 giờ sáng đến 11 giờ sáng trên Đài phát thanh Lạc Việt (FM 96.1)

Tham gia vào cuộc nói chuyện bằng cách gọi điện 604-295-9616 (đường dây sẽ mở trong chương trình trực tiếp) hoặc gởi trước câu hỏi của bạn:

Chúng tôi mong chờ tin từ bạn!


Xin lưu ý:

 • Chúng tôi chỉ có thể trả lời các câu hỏi về các dịch vụ và chương trình của chúng tôi
 • Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để trả lời câu hỏi của mọi người, nhưng trong khoảng thời gian giới hạn, chúng tôi có thể phải ưu tiên các câu trả lời dựa trên mức độ khẩn cấp.


The City of Vancouver invites you to a Radio Town Hall hosted with Lac Viet Radio and Bảo Vệ Collective.

Join our City Manager Sadhu Johnston and COVID-19 Task Force Chief Darrell Reid in a discussion to learn more about our current response to COVID-19 and our next steps. You are a significant part of the multicultural fabric of our city, and we see this as an important opportunity to connect with you.

The Radio Town Hall will be on Saturday, May 30 from 10am to 11am on Lac Viet Radio (FM 96.1)

Participate in the town hall by calling in at 604-295-9616 (only live during the show) or submitting your questions in advance:

We look forward to hearing from you!


Please note:

 • We are only able to answer questions about our services and programs
 • We will try our best to answer everyone's questions, but given the limited amount of time we might have to prioritize the answers based on urgency of the subject matter.


[English Version below]

Thành phố Vancouver mời bạn tham gia một buổi nói chuyện được tổ chức với Đài phát thanh Lạc Việt và Bảo Vệ Collective.

Tham gia với Giám đốc thành phố Sadhu Johnston và Trưởng nhóm COVID-19 Darrell Reid trong một cuộc thảo luận để tìm hiểu thêm về phản ứng hiện tại của chúng tôi đối với dịch COVID-19 và các bước tiếp theo của chúng tôi. Bạn là một phần quan trọng trong kết cấu đa văn hóa của thành phố chúng tôi và chúng tôi xem đây là một cơ hội quan trọng để kết nối với bạn.

Cuộc nói chuyện sẽ phát thanh vào Thứ Bảy, ngày 30 tháng 5, từ 10 giờ sáng đến 11 giờ sáng trên Đài phát thanh Lạc Việt (FM 96.1)

Tham gia vào cuộc nói chuyện bằng cách gọi điện 604-295-9616 (đường dây sẽ mở trong chương trình trực tiếp) hoặc gởi trước câu hỏi của bạn:

Chúng tôi mong chờ tin từ bạn!


Xin lưu ý:

 • Chúng tôi chỉ có thể trả lời các câu hỏi về các dịch vụ và chương trình của chúng tôi
 • Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để trả lời câu hỏi của mọi người, nhưng trong khoảng thời gian giới hạn, chúng tôi có thể phải ưu tiên các câu trả lời dựa trên mức độ khẩn cấp.


The City of Vancouver invites you to a Radio Town Hall hosted with Lac Viet Radio and Bảo Vệ Collective.

Join our City Manager Sadhu Johnston and COVID-19 Task Force Chief Darrell Reid in a discussion to learn more about our current response to COVID-19 and our next steps. You are a significant part of the multicultural fabric of our city, and we see this as an important opportunity to connect with you.

The Radio Town Hall will be on Saturday, May 30 from 10am to 11am on Lac Viet Radio (FM 96.1)

Participate in the town hall by calling in at 604-295-9616 (only live during the show) or submitting your questions in advance:

We look forward to hearing from you!


Please note:

 • We are only able to answer questions about our services and programs
 • We will try our best to answer everyone's questions, but given the limited amount of time we might have to prioritize the answers based on urgency of the subject matter.


 • Consultation has concluded
  Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Email this link