Pilipinong Pulong Bayan (online) | Filipino Town Hall (online)

Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Email this link

Consultation has concluded

Image of person on phone

Inaanyayahan po kayo ng Lungsod ng Vancouver sa isang online na Pulong Bayan, hatid sa inyo ng Tulayan.

Mangyaring sumali po sa talakayan kasama ang City Manager Sadhu Johnston at ang COVID-19 Task Force Chief Darrell Reid para malaman ang kasalukuyang tugon ng Lungsod sa COVID-19 at ang ating mga susunod na hakbang.

Kailan: Miyerkules, Mayo 20, 2020, 3:00 ng hapon

Saan: Sa Zoom – Mag-rehistro dito para makalahok at makapanood

Ang programang ito ay mapapanood lamang sa Facebook Live ng Tulayan sa www.facebook.com/Tulayan

Mangyari po lamang na ipasa ang inyong mga tanong/mga alalahanin bago mag- Pulong Bayan:

Inaabangan po naming makarinig sa inyo!


Paalala:

 • Masasagot po lamang namin ang katanungan tungkol sa programa at serbisyo ng Lungsod ng Vancouver (mag-klik rito para sa karagdagang impormasyon)
 • Sisikapin po namin na masagot ang lahat ng mga tanong, pero sa limitadong oras ay maaring bigyan ng prayoridad ang mga sagot batay sa kahalagahan ng paksa.
[ENGLISH VERSION]

The City of Vancouver invites you to an Online Town Hall hosted by Tulayan

Join our City Manager Sadhu Johnston and COVID-19 Task Force Chief Darrell Reid in a discussion to learn more about our current response to COVID-19 and our next steps.

The Online Town Hall will be on Wednesday, May 20 from 3pm to 4pm on Facebook Live.

View the town hall on Facebook Live

Participate in the town hall on Zoom (registration required)

We encourage you to ask questions and engage with us during the session. You are a significant part of the multicultural fabric of our city, and we see this as an important opportunity to connect with you.

Consider sharing your questions and concerns in advance:

We look forward to hearing from you!


Please note:

 • We are only able to answer questions about our services and programs
 • We will try our best to answer everyone's questions, but given the limited amount of time we might have to prioritize the answers based on urgency of the subject matter.


Inaanyayahan po kayo ng Lungsod ng Vancouver sa isang online na Pulong Bayan, hatid sa inyo ng Tulayan.

Mangyaring sumali po sa talakayan kasama ang City Manager Sadhu Johnston at ang COVID-19 Task Force Chief Darrell Reid para malaman ang kasalukuyang tugon ng Lungsod sa COVID-19 at ang ating mga susunod na hakbang.

Kailan: Miyerkules, Mayo 20, 2020, 3:00 ng hapon

Saan: Sa Zoom – Mag-rehistro dito para makalahok at makapanood

Ang programang ito ay mapapanood lamang sa Facebook Live ng Tulayan sa www.facebook.com/Tulayan

Mangyari po lamang na ipasa ang inyong mga tanong/mga alalahanin bago mag- Pulong Bayan:

Inaabangan po naming makarinig sa inyo!


Paalala:

 • Masasagot po lamang namin ang katanungan tungkol sa programa at serbisyo ng Lungsod ng Vancouver (mag-klik rito para sa karagdagang impormasyon)
 • Sisikapin po namin na masagot ang lahat ng mga tanong, pero sa limitadong oras ay maaring bigyan ng prayoridad ang mga sagot batay sa kahalagahan ng paksa.
[ENGLISH VERSION]

The City of Vancouver invites you to an Online Town Hall hosted by Tulayan

Join our City Manager Sadhu Johnston and COVID-19 Task Force Chief Darrell Reid in a discussion to learn more about our current response to COVID-19 and our next steps.

The Online Town Hall will be on Wednesday, May 20 from 3pm to 4pm on Facebook Live.

View the town hall on Facebook Live

Participate in the town hall on Zoom (registration required)

We encourage you to ask questions and engage with us during the session. You are a significant part of the multicultural fabric of our city, and we see this as an important opportunity to connect with you.

Consider sharing your questions and concerns in advance:

We look forward to hearing from you!


Please note:

 • We are only able to answer questions about our services and programs
 • We will try our best to answer everyone's questions, but given the limited amount of time we might have to prioritize the answers based on urgency of the subject matter.


 • Ano ang mga katanungan o pag-aalala na nais mong matugunan sa Pilipinong pulong bayan?  (What questions or concerns would you like addressed at the Filipino town hall?)


  Consultation has concluded
  Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Email this link