ਬਜਟ 2021 | Budget 2021

Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Email this link
Vancouver Budget 2021 brand

ਚੀਨੀ | ਵੀਅਤਨਾਮੀ | ਤਾਗਾਲੋਗ | ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ


ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ

ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਟੀ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਸਿਟੀ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਬਜਟ ਅਤੇ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ| ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਤਝੜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਾਂਗੇ:

 • ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ
 • ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿ ਸਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ|

ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, 2021 ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਜਟ ਸਿਟੀ ਕਾਊਂਸਿਲ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|


ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਸਿਟੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰੋ - ਸਰਵੇਖਣ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ|
 • ਸਿਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸੰਚਾਰੀ 'ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰੋ (Balance the Budget), ਯੰਤਰ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕਰੀਏ|
 • 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਤੇ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ - vancouver.ca/council-meetings
 • vancouver.ca/contact-council ਰਾਹੀਂ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕਾਊਂਸਿਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ|
 • ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ|

ਚੀਨੀ | ਵੀਅਤਨਾਮੀ | ਤਾਗਾਲੋਗ | ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ


ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ

ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਟੀ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਸਿਟੀ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਬਜਟ ਅਤੇ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ| ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਤਝੜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਾਂਗੇ:

 • ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ
 • ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿ ਸਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ|

ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, 2021 ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਜਟ ਸਿਟੀ ਕਾਊਂਸਿਲ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|


ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਸਿਟੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰੋ - ਸਰਵੇਖਣ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ|
 • ਸਿਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸੰਚਾਰੀ 'ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰੋ (Balance the Budget), ਯੰਤਰ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕਰੀਏ|
 • 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਤੇ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ - vancouver.ca/council-meetings
 • vancouver.ca/contact-council ਰਾਹੀਂ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕਾਊਂਸਿਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ|
 • ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ|

 • ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰੋ

  Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Email this link
  20 September, 2020
  CLOSED: This discussion has concluded.

  ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਓਨ ਲਾਈਨ ਯੰਤਰ ਨਾਲ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰੋ (Balance the Budget)

  ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸੰਚਾਰੀ ਯੰਤਰ ਨਾਲ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰੋਗੇ| ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਵਧਾ ਜਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਜਟ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ (ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ) |

  ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ 2021 ਬਜਟ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਕਾਊਂਸਿਲ ਯੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ| (ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ)

  ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

  1) ਪੈਸੇ ਦੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ

  ਖਰਚੇ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਜ਼ਮੂਨ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ|

  2) ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ

  ਆਮਦਨੀ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ|  *Not compatible with Internet Explorer

  Screenshot of Balancing Act Tool  ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਓਨ ਲਾਈਨ ਯੰਤਰ ਨਾਲ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰੋ (Balance the Budget)

  ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸੰਚਾਰੀ ਯੰਤਰ ਨਾਲ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰੋਗੇ| ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਵਧਾ ਜਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਜਟ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ (ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ) |

  ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ 2021 ਬਜਟ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਕਾਊਂਸਿਲ ਯੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ| (ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ)

  ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

  1) ਪੈਸੇ ਦੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ

  ਖਰਚੇ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਜ਼ਮੂਨ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ|

  2) ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ

  ਆਮਦਨੀ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ|  *Not compatible with Internet Explorer

  Screenshot of Balancing Act Tool